Respectă proprietatea și zeciuiala! „Să nu furi.” (Exodul 20:15).

Această poruncă recunoaște existenta unor bunuri care nu constituie proprietatea noastră ci a altora. Furtul este actul prin care o persoană își însușește pe ascuns sau pe față, cu forța sau șiretlicuri dreptul sau bunul altuia. Hoția, jaful, prăduirea, târguielile necinstite, mita, înșelătoria, fac parte din acest capitol. Însă tot aici încadrăm și acele forme de a denatura imaginea cuiva, furând adevărul despre acea persoană și înlocuindu-l cu vorbe sau asocieri neadevărate, poftind la dreptul, prietenii, slujba, etc. a persoanei în cauză. Prin emiterea acestei porunci Dumnezeu recunoaște și apără dreptul de proprietate precum și pedepsirea celui care îl încalcă.Mita, corupția, face parte din categoria furturi. Când cineva vrea să incline balanța dreptății, folosind bunuri, bani, poziție socială, funcție, etc., de fapt face uz de fraudă. „Un dar făcut în taină potolește mânia, și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.” (Proverbe 21:14). Obținerea unor favoruri prin mită (luarea unui examen, evitarea unei amenzi, influențarea unei decizii juridice, câștigarea unei licitații, etc.), este o formă de furt şi implicit un păcat foarte grav. De asemenea trucurile folosite special în zona de comerț, unde defectele produselor vândute sunt ascunse de către vânzători, sau unde obiectele sunt supra evaluate, copiatul la școală, plagiatul, însușirea nepotrivită a ideilor cuiva, declarația falsă sunt forme de furt.
Creștinul de asemenea trebuie să-și facă datoria față de stat, prin achitarea taxelor și impozitelor. „Dați, deci, Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” (Luca 20:25). Munca și veniturile neînregistrate sau nemeritate sunt furturi calificate. „Dați tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea.” (Romani 13:7). De asemenea abuzurile față de lucrurile împrumutate, a bunurilor companiei unde ești angajat, sustragerea de la îndeplinirea sarcinilor de serviciu, absențele sau întârzierile la muncă, neplata salariilor după merit, etc. sunt furturi. „Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul.” (Coloseni 3:22).
În viața bisericii se pot găsi forme de furt: întârzierea sau lipsa de la slujire, nerespectarea angajamentelor și a juruințelor, neplata dărniciei și a zeciuielilor este o formă de fraudă care trebuie corectată. „Faceți juruințe Domnului, Dumnezeului vostru, și împliniți-le! Toți cei ce-L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat.” (Psalmi 76:11). „Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime. Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău, şi să nu se schimbe; dacă se înlocuiește un dobitoc cu un altul, şi unul şi celălalt va fi sfânt, şi nu vor putea fi răscumpărați”. Acestea Sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai.” (Leviticul 27:30-34).
„Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera.” (Galateni 6:7). „Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi?” Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.” (Maleahi 3:8-10).
„Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpareţii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9-10).

«
»