Hotărâre specială

Datorită situației create de infecția cu coronavirus și deciziilor de Guvern luate la această oră în Irlanda, conducerea Bisericii Betel Dublin Irlanda hotărăște:
1. Ne încredem în Dumnezeu, Îl chemăm prin rugăciune în fiecare seară, la ora 21.00, fiecare unde ne aflăm! Noi punem Numele Domnului peste biserică, frați slujitori și membrii bisericii, cu credință că Dumnezeu va interveni și va controla lucrurile!
2. Suspendarea slujbelor de marți, vineri și duminică pentru accesul larg al doritorilor și participanților, până la data de 31 martie 2020. Includem aici amânarea datei oficierii Botezului în apă propus pentru data de 15 martie 2020. Asupra acestui aspect vom reveni.
3. Conducerea bisericii se v-a întrunii de urgență, în această seară de la ora 20.00 pentru a clarifica modalitatea în care vom întreține spiritual biserica în această perioadă.
4. Rugăm persoanele care prezintă simptome de gripă: tuse, strănut, temperatură, s.a, să nu se sperie, să anunțe medicul de familie, să nu participe la întâlniri sau în locuri aglomerate! De asemenea avem rugămintea ca fiecare persoană să insiste pe măsurile de igienă personală: spălatul des pe mâini bine cu săpun si evitarea atingerii în zona feței cu mâinile neigienizate.
5. Dacă sunt persoane care au nevoie de grija pastorală, de a vorbi cu slujitorii bisericii sau chiar să fie vizitați îi rugăm să contacteze personal pastorul responsabil de biserică pentru a se organiza aceste aspecte.
„Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmi 67:1)
Fiți binecuvântați de Domnul Dumnezeu cu protecție, liniște și sănătate!
Conducerea Betel Dublin Irlanda

Special judgment
Due to the situation created by the coronavirus infection and government decisions taken at this time in Ireland, the leadership of the Betel Dublin Ireland Church decides:
1. We trust In God, we call Him by prayer every night at 9 p.m., and everywhere we are! We put the Name of the Lord over the church, fellow brothers, and church members, in faith that God will intervene and control things!
2. Suspension of services from Tuesday, Friday and Sunday for broad access for willing people and participants until 31 March 2020. We include here the postponement of the date of officiating of baptism in water proposed for March 15, 2020. On this, we will return.
3. The church leadership will meet urgently, this evening from 20.00 to clarify how we will spiritually maintain the church during this period.
4. Please people who experience flu symptoms: cough, sneezing, temperature, etc.., do not get scared, let the FAMILY doctor notify, not to attend meetings or in crowded places! We also have the request that each person insist on personal hygiene measures: washing hands often well with soap and avoiding touching in the face area with unhygienic hands.
5. If there are people who need pastoral care, to talk to church servants or even to be visited, please contact the pastor in charge of the church personally to organize these issues.
“May God have mercy on us and bless us, to make his Face shine upon us, that thy path may be known on earth, and among all thy people salvation!” (Psalms 67:1)
Be blessed by the Lord God with protection, tranquillity and health!
Leadership of Betel Dublin Ireland

«
»