Botez Nou Testamental 29 mai 2016

IMG_6423.JPG IMG_6429.JPG IMG_6434.JPG IMG_6436.JPG IMG_6437.JPG IMG_6438.JPG IMG_6439.JPG IMG_6440.JPG IMG_6445.JPG IMG_6452.JPG IMG_6482.JPG IMG_6484.JPG IMG_6485.JPG IMG_6489.JPG IMG_6491.JPG IMG_6493.JPG IMG_6497.JPG IMG_6498.JPG IMG_6505.JPG IMG_6506.JPG IMG_6508.JPG IMG_6516.JPG IMG_6520.JPG IMG_6524.JPG IMG_6536.JPG IMG_6538.JPG IMG_6546.JPG IMG_6555.JPG IMG_6563.JPG IMG_6571.JPG IMG_6576.JPG IMG_6586.JPG IMG_6595.JPG IMG_6601.JPG

Botez Nou Testamental 10 ianuarie 2016

IMG_5073.JPG IMG_5083.JPG IMG_5114.JPG IMG_5121.JPG IMG_5130.JPG IMG_5135.JPG IMG_5137.JPG IMG_5143.JPG IMG_5151.JPG IMG_5160.JPG IMG_5171.JPG IMG_5177.JPG IMG_5180.JPG IMG_5187.JPG IMG_5189.JPG IMG_5210.JPG IMG_5217.JPG IMG_5218.JPG IMG_5221.JPG IMG_5230.JPG IMG_5231.JPG IMG_5238.JPG IMG_5241.JPG IMG_5248.JPG IMG_5249.JPG IMG_5257.JPG IMG_5260.JPG IMG_5270.JPG IMG_5278.JPG IMG_5294.JPG IMG_5298.JPG IMG_5307.JPG IMG_5308.JPG IMG_5320.JPG IMG_5321.JPG IMG_5331.JPG IMG_5335.JPG IMG_5345.JPG IMG_5347.JPG IMG_5356.JPG IMG_5359.JPG IMG_5371.JPG IMG_5376.JPG IMG_5390.JPG IMG_5392.JPG IMG_5406.JPG IMG_5411.JPG IMG_5421.JPG IMG_5427.JPG IMG_5439.JPG IMG_5441.JPG IMG_5449.JPG IMG_5459.JPG IMG_5467.JPG IMG_5476.JPG IMG_5488.JPG IMG_5500.JPG

Botez Nou Testamental 26 Aprilie 2015

IMG_4768.JPG IMG_4770.JPG IMG_4771.JPG IMG_4775.JPG IMG_4776.JPG IMG_4777.JPG IMG_4778.JPG IMG_4791.JPG IMG_4793.JPG IMG_4801.JPG IMG_4808.JPG IMG_4812.JPG IMG_4894.JPG IMG_4896.JPG IMG_4899.JPG IMG_4900.JPG IMG_4904.JPG IMG_4912.JPG IMG_4916.JPG IMG_4917.JPG IMG_4923.JPG IMG_4927.JPG IMG_4930.JPG IMG_4935.JPG IMG_4937.JPG IMG_4945.JPG IMG_4947.JPG IMG_4952.JPG IMG_4953.JPG IMG_4954.CR2 IMG_4961.JPG IMG_4965.JPG IMG_4966.JPG IMG_4973.JPG IMG_4974.JPG IMG_4975.JPG IMG_4978.JPG IMG_4981.JPG IMG_4982.JPG IMG_4983.JPG IMG_4986.JPG IMG_4989.JPG IMG_4997.JPG IMG_5003.JPG IMG_5011.JPG IMG_5013.JPG IMG_5019.JPG IMG_5024.JPG IMG_5046.JPG IMG_5050.JPG IMG_5052.JPG IMG_5053.JPG IMG_5057.JPG IMG_5058.JPG IMG_5060.JPG IMG_5062.JPG IMG_5069.JPG IMG_5074.CR2 IMG_5077.JPG IMG_5078.JPG IMG_5083.JPG IMG_5090.JPG IMG_5091.JPG IMG_5106.JPG IMG_5109.JPG IMG_5117.JPG IMG_5122.JPG IMG_5125.JPG IMG_5133.JPG IMG_5145.JPG IMG_5150.JPG IMG_5153.JPG IMG_5163.JPG IMG_5167.JPG IMG_5174.JPG IMG_5177.JPG IMG_5181.JPG IMG_5189.JPG IMG_5192.JPG IMG_5199.JPG IMG_5200.JPG IMG_5205.JPG IMG_5209.JPG IMG_5212.JPG IMG_5217.JPG IMG_5227.JPG IMG_5230.JPG IMG_5234.JPG IMG_5245.JPG IMG_5248.JPG IMG_5256.JPG IMG_5268.JPG IMG_5273.JPG IMG_5283.JPG IMG_5286.JPG IMG_5290.JPG IMG_5296.JPG IMG_5303.JPG IMG_5310.JPG IMG_5321.JPG

Botez Nou-Testamental 14 Septembrie 2014

IMG_1531.JPG IMG_1537.JPG IMG_1539.JPG IMG_1544.JPG IMG_1548.JPG IMG_1553.JPG IMG_1557.JPG IMG_1568.JPG IMG_1569.JPG IMG_1571.JPG IMG_1573.JPG IMG_1574.JPG IMG_1577.JPG IMG_1592.JPG IMG_1604.JPG IMG_1608.JPG IMG_1632.JPG IMG_1666.JPG IMG_1680.JPG IMG_1710.JPG IMG_1721.JPG IMG_1735.JPG IMG_1750.JPG IMG_1754.JPG IMG_1765.JPG IMG_1767.JPG IMG_1780.JPG IMG_1781.JPG IMG_1797.JPG IMG_1800.JPG IMG_1816.JPG IMG_1817.JPG IMG_1836.JPG IMG_1837.JPG IMG_1877.JPG IMG_1880.JPG IMG_1885.JPG IMG_1886.JPG IMG_1888.JPG IMG_1893.JPG

Botez Nou-Testamental 9 Iunie 2013

DSC_0185.JPG DSC_0189.JPG DSC_0194.JPG DSC_0198.JPG DSC_0199.JPG DSC_0201.JPG DSC_0204.JPG DSC_0206.JPG DSC_0230.JPG DSC_0235.JPG DSC_0242.JPG DSC_0254.JPG DSC_0360.JPG DSC_0370.JPG DSC_0381.JPG DSC_0390.JPG DSC_0387.JPG DSC_0402.JPG DSC_0439.JPG DSC_0444.JPG DSC_0449.JPG DSC_0463.JPG DSC_0465.JPG DSC_0467.JPG DSC_0483.JPG DSC_0482.JPG DSC_0490.JPG DSC_0507.JPG DSC_0510.JPG DSC_0512.JPG DSC_0518.JPG DSC_0518.JPG DSC_0524.JPG DSC_0529.JPG DSC_0532.JPG DSC_0537.JPG DSC_0545.JPG DSC_0561.JPG DSC_0578.JPG DSC_0584.JPG

Botez Nou-Testamental 8 Ianuarie 2012

DSC_0734.JPG DSC_0064.JPG DSC_0761.JPG DSC_0727.JPG DSC_0191.JPG DSC_0794.JPG DSC_0134.JPG DSC_0115.JPG DSC_0814.JPG DSC_0187.JPG DSC_0111.JPG DSC_0173.JPG DSC_0867.JPG DSC_0849.JPG DSC_0146.JPG DSC_0164.JPG DSC_0842.JPG DSC_0805.JPG DSC_0883.JPG DSC_0153.JPG DSC_0833.JPG DSC_0124.JPG DSC_0201.JPG DSC_0001.JPG DSC_0020 (2).JPG DSC_0063 (2).JPG DSC_0042 (2).JPG DSC_0113 (2).JPG DSC_0089 (2).JPG DSC_0131 (2).JPG

Botezul Nou-Testamental 15 Mai 2011

DSC_0226.JPG DSC_0156.JPG DSC_0160.JPG DSC_0230.JPG DSC_0246.JPG DSC_0248.JPG DSC_0267.JPG DSC_0283.JPG DSC_0282.JPG DSC_0287.JPG